1.      آرایش دقیق صفوف و تنظیم ردیف های نماز

2.      نصب فرش سجاده ای متناسب با جهت قبله ومحراب و بنابراین تشخیص آسان و سریع جهت قبله برای همگان

3.      پوشش کامل مسجد حتی کناره های ستون ها ، بریدگی ها ، لبه ها ، محراب و ...

4.      سهولت در نصب ، جمع آوری و شستشو

5.      منحصر بودن به طرح و فضای مسجد

6.      یکسان سازی فضای مسجد ، ایجاد حس زیبایی ومعنوی و نمایش روح همدلی و اتحاد

7.      ماندگاری طولانی 

سجاده فرش